Fites i indicadors

Fita 8.1

Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies locals i, en particular, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.

Indicador 8.1.1

Taxa de creixement del PIB real per càpita Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.2

Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

Indicador 8.2.1

Valor índex del creixement del PIB per persona ocupada Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.2.2

Índex de diversificació dels sectors productius Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.3

Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

Indicador 8.3.1

Taxa d’activitat emprenedora sobre població 18-64 anys Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.4

Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.

Indicador 8.4.1

PIB de l’economia social sobre PIB total Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Indicador 8.4.2

Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle generades pel sector comercial Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.4.3

Kg de residus industrials generats per 1.000 € de VAB a la indústria Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.5

Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

Indicador 8.5.1

Nombre de persones registrades en situació d’atur Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.5.2

Proporció de treballadors/es amb risc de pobresa Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.5.3

Bretxa salarial de gènere Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.6

Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

Indicador 8.6.1

Diferencial entre la taxa d’atur juvenil i la taxa d’atur mitjana Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.6.2

Taxa de joves que es troben sense ocupació ni estudiant ni rebent formació Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.7

Adoptar mesures immediates i eficaces per a eradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d’es­clavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

Fita 8.8

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa­dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

Indicador 8.8.1

Nombre de lesions greus o mortals al treball per 100.000 habitants Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.8.2

Nombre de malalties associades al treball assalariat per 100.000 habitants Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.8.3

Proporció de treballadors/es amb contracte temporal respecte del total Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 8.9

Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

Indicador 8.9.1

Proporció d’establiments i serveis turístics amb distintiu Barcelona turisme segur Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Indicador 8.9.2

Proporció d’establiments i serveis turístics amb distintiu Compromís Biosphere Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Indicador 8.9.3

Despesa mitjana per turista i dia, en l’allotjament (nit) i en el total de l’estada Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 8.9.4

Nombre de places d’allotjament turístic respecte a la població resident Estat de l'indicador Informat en línia