Fites i indicadors

Fita 9.1

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

Indicador 9.1.1

Grau d’assoliment dels projectes estratègics per a la transformació econòmica de Barcelona Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 9.2

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies locals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.

Indicador 9.2.1

Volum d’emissions de CO2 generades pel sector industrial Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 9.2.2

Pes de la indústria en el VAB generat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 9.3

Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i la integració en les cadenes de valor i els mercats.

Indicador 9.3.2

Proporció de les petites indústries que han obtingut un préstec o una línia de crèdit Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 9.4

Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental­ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

Indicador 9.4.1

Indicadors de procés i de resultat relatius al Pla per a la transformació digital de Barcelona Estat de l'indicador Explorant fonts de dades
  • No estadístic

Fita 9.5

Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupa­ment per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

Indicador 9.5.1

Posició de Barcelona a l'Innovation Cities Index (ranking europeu) Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 9.a

Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avançats, països en desenvolu­pament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament.

Fita 9.b

Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació locals als països en desenvolu­pament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre d’altres.

Fita 9.c

Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar el 2020.

Indicador 9.c.1

Proporció de persones majors de 18 anys que disposen d’accés a Internet a casa Estat de l'indicador Informat en línia