Fites i indicadors

Fita 7.1

Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

Indicador 7.1.1

Proporció de llars que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 7.2

Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el con­junt de fonts d’energia.

Indicador 7.2.1

Proporció de l’energia elèctrica consumida a Barcelona que és d’origen renovable Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 7.3

Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Indicador 7.3.2

Proporció d’edificis municipals que són objecte de rehabilitació energètica cada any Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 7.a

Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnolo­gies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

Fita 7.b

Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sos­tenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.