Fites i indicadors

Fita 6.1

Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu asse­quible per a totes les persones.

Indicador 6.1.1

Índex d’esforç en el pagament de a factura de l’aigua Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 6.2

Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

Indicador 6.2.1

Nombre d’assentaments irregulars a Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 6.3

Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

Indicador 6.3.1

Superfície operativa de sistemes urbans de drenatge sostenible Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.2

Aigua de xarxa consumida pels serveis municipals (en m3) Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.3

Ús d’aigua regenerada al barri de la Marina Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.4

Ús d’aigües grises Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.5

Ús d’aigües pluvials en cobertes Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.6

Rehabilitació de la xarxa de clavegueram Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.7

Taxa de rehabilitació del clavegueram Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.8

Edat mitjana de la xarxa de clavegueram Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.3.9

Volum estimat d’aigua filtrada al subsòl, masses d’aigua subterrànies Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 6.4

Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse­gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

Indicador 6.4.1

Consum domèstic d’aigua mesurat en litres per habitant i dia Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 6.4.2

Consum urbà d’aigua mesurat en litres per habitant i dia Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 6.5

Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

Fita 6.6

Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aigua­molls, rius, aqüífers i llacs.

Indicador 6.6.1

Canvi en l'extensió dels ecosistemes relacionats amb l'aigua amb el pas del temps Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 6.a

Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagat­zematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.

Fita 6.b

Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.

Indicador 6.b.1

Pendent de definir Estat de l'indicador Explorant fonts de dades