Fites i indicadors

Fita 5.1

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

Indicador 5.1.1

Indicador d’Igualtat de Gènere (Gender Index Equality) 0-100 Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 5.2

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

Indicador 5.2.2

Nombre de dones assassinades, víctimes de violència masclista Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 5.3

Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

Fita 5.4

Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

Indicador 5.4.2

Bretxa de gènere en els treballs de cura Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Indicador 5.4.3

Bretxa de gènere en les feines de la llar Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 5.4.4

Cobertura de les prestacions per dependència Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 5.5

Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

Indicador 5.5.1

Proporció de dones en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 5.5.4

Proporció de dones en llocs de decisió a les empreses Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 5.6

Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

Fita 5.a

Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos na­turals, de conformitat amb les lleis locals.

Fita 5.b

Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.

Fita 5.c

Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’apo­derament de dones i nenes a tots els nivells.

Indicador 5.c.1

Grau d’implementació dels successius plans per la justícia de gènere Estat de l'indicador Explorant fonts de dades