Fites i indicadors

Fita 4.1

Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.

Fita 4.2

Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

Indicador 4.2.1

Taxa d’escolarització a un any d’edat Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 4.2.2

Taxa d’escolarització a dos anys d’edat Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 4.3

Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

Fita 4.4

Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

Fita 4.5

Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

Indicador 4.5.1

Indicador de segregació escolar Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 4.6

Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

Fita 4.7

Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro­moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Fita 4.a

Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones dis­capacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

Fita 4.b

Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos pro­grames de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països desenvolupats i a països en desenvolupament.