Fites i indicadors

Fita 17.1

Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat local per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

Indicador 17.1.1

Total d'ingressos del govern en proporció al PIB, desglossat per font. Estat de l'indicador Informat en línia
  • Integrat

Indicador 17.1.2

Proporció del pressupost nacional finançat per impostos interns Estat de l'indicador Informat en línia
  • Integrat

Fita 17.2

Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% del producte local brut (PNB) a l’AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els proveïdors d’AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.

Fita 17.3

Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.

Indicador 17.3.2

Volum de remeses (en dòlars dels Estats Units) en proporció al PIB total Estat de l'indicador Informat en línia
  • Integrat

Fita 17.5

Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països menys avançats.

Fita 17.6

Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnolo­gia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

Indicador 17.6.2

Nombre d'abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 17.7

Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i prefe­rencials, de mutu acord.

Fita 17.8

Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Indicador 17.8.1

Proporció de persones que utilitzen Internet Estat de l'indicador Informat en línia
  • Integrat

Fita 17.9

Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans locals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

Fita 17.14

Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

Indicador 17.14.1

Nombre d’informes d’impacte en l’Agenda 2030 respecte al nombre total de Mesures de Govern Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 17.16

Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múlti­ples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

Indicador 17.16.1

Nombre d’accions internacionals amb participació institucional de nivell polític Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 17.16.3

Nombre d’accions d’intercanvi tècnic a nivell internacional facilitades Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 17.17

Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Indicador 17.17.1

Dotació econòmica del fons públic-privat per a l’impuls de l’Agenda 2030 Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 17.18

Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context local.

Fita 17.19

Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els pro­gressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.