Fites i indicadors

Fita 15.1

Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosis­temes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.

Indicador 15.1.1

Nombre de nodes de biodiversitat i reserves de natura creades a partir de l’any 2015 Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 15.2

Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial.

Indicador 15.2.1

Superfície arbrada total del terme municipal, sumant verd urbà i verd forestal Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 15.3

Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afec­tades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.

Fita 15.4

Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.

Indicador 15.4.1

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNAT) Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Indicador 15.4.2

Índex de cobertura verda de les muntanyes Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 15.5

Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.

Indicador 15.5.1

Índex de biodiversitat de les aus autòctones Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 15.7

Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l’oferta il•legals de productes silvestres.

Fita 15.8

Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.

Fita 15.9

Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació local i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

Fita 15.a

Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.

Indicador 15.a.1

Indicadors d’acompliment de les diverses fases de transformació cap al nou model de zoo Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Indicador 15.a.2

Grau de desenvolupament del projecte Institut de Recerca de la Biodiversitat Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Fita 15.b

Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb vista a la conservació i la reforestació.