Fites i indicadors

Fita 13.1

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

Indicador 13.1.2

Superfície de làmines d’aigua de les fonts ornamentals Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 13.1.3

Nombre de fonts multifunció a les escoles, patis oberts Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 13.2

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

Indicador 13.2.1

Reducció d’emissions de GEH respecte a l’any 1992 Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 13.3

Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Indicador 13.3.1

Existència d’una Taula per l’emergència climàtica operativa a nivell de ciutat Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Indicador 13.3.2

Nombre de districtes amb equipaments d’educació ambiental Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 13.a

Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Uni­des sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

Fita 13.b

Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.