Fites i indicadors

Fita 12.2

Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Indicador 12.2.1

Proporció de consum energètic d’origen renovable Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 12.2.2

Proporció de residus municipals que són valoritzats Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 12.3

Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

Indicador 12.3.2

Tones d’aliments malbaratats a Mercabarna Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 12.4

Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

Indicador 12.4.1

Indicador de presència de residus plàstics al medi ambient de Barcelona (per determinar) Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 12.5

Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Indicador 12.5.1

Kg/hab./dia de residus sòlids urbans recollits Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 12.5.2

Percentatge de residus sòlids urbans recollits que acaben sent reciclats Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 12.6

Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

Indicador 12.6.1

Nombre d’organitzacions amb certificats ambientals Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 12.8

Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Indicador 12.8.1

Nombre d’organitzacions adherides a la xarxa Barcelona +Sostenible Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 12.a

Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

Fita 12.b

Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’acon­seguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.