Fites i indicadors

Fita 11.1

Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

Indicador 11.1.3

Nombre anual de desnonaments efectuats a Barcelona Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 11.2

Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessi­bles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjan­çant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

Indicador 11.2.3

Grau d’electrificació de la flota d’autobusos Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 11.2.4

Desplaçaments/any en el servei porta a porta per a persones amb discapacitat Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 11.3

Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

Indicador 11.3.1

Km d’eixos verds en la trama urbana de Barcelona Estat de l'indicador Explorant fonts de dades
  • No estadístic

Fita 11.4

Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

Indicador 11.4.2

Nombre de registres digitalitzats (increment anual) / Nombre de peces dels fons accessibles en línia Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 11.5

Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacio­nats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.

Indicador 11.5.1

Quantificació de danys materials causats per desastres relacionats amb l'aigua Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 11.5.2

Quantificació de danys materials causats per episodis climàtics severs Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Indicador 11.5.3

Inversió en mesures de prevenció i protecció enfront els episodis climàtics severs Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 11.6

Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

Indicador 11.6.1

Concentració mitjana en μg/m3 de NO2, PM10 i PM2,5 Estat de l'indicador Informat en línia

Fita 11.7

Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Indicador 11.7.1

Superfície d’àrea verda urbana no forestal Estat de l'indicador Informat en línia

Indicador 11.7.3

Valor índex d’acompliment de les 10 fites del Pla del joc a l’espai públic 2019-2030 Estat de l'indicador Estadístiques en desenvolupament

Fita 11.a

Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament local, nacional i regional.

Indicador 11.a.1

Estat de la tramitació del nou Pla Director Urbanístic Metropolità Estat de l'indicador Informat en línia
  • No estadístic

Fita 11.b

Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

Indicador 11.b.1

Grau de desenvolupament del model de resiliència urbana de Barcelona Estat de l'indicador Explorant fonts de dades

Fita 11.c

Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.