Sobre nosaltres

Aquest lloc web té l’objectiu de difondre online les dades de l’Agenda 2030 de Barcelona, per tal que aquesta informació arribi al públic interessat de la manera més completa, actualitzada, estandarditzada i reutilitzable possible. És un exercici de transparència que ha de permetre fer un millor seguiment i avaluació del grau d’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutat de Barcelona.

Les dades i metadades dels indicadors clau de les fites ODS de l’Agenda 2030 de Barcelona es publiquen a partir de la solució OpenSDG. Es tracta d’una plataforma basada en codi obert, pensada específicament per gestionar i publicar dades i estadístiques relacionades amb els ODS. Està construïda exclusivament amb biblioteques i eines de codi obert i es pot allotjar i mantenir mitjançant serveis gratuïts.

Així mateix, els conjunts de dades es difonen en formats plenament compatibles per a la seva posterior publicació al portal del servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona

portal del servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona Guia. El Center for Open Data Enterprise (CODE) també ofereix eines de suport pel desenvolupament i promoció de les aplicacions de dades obertes.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest lloc web o les dades publicades podeu contactar-nos a comissionat2030@bcn.cat. També podeu buscar la resposta a l’apartat de FAQ.